Kiedy recykling
obniża
koszty
i pozwala Ci
przetwarzać

Papa odpadowa,
raz zerwana może
uwalniać substancje
i osady, ktòre są potencjalnie
niebezpieczne
dla zdrowia.

Procedura unieszkodliwiania nie jest
wcale prosta. Ponowne wykorzystanie
papy odpadowej w
produkcji konglomeratu
bitumicznego to
najbardziej ekonomiczne,
przyjazne środowisku
i pewne rozwiązanie.

Oszczędność w produkcji
surowcòw pierwotnych.
Odpady papy
są wykorzystywane
jako surowiec podstawowy
do produkcji specjalnych
konglomeratòw
bitumicznych.

Wybierz
partnera godnego
zaufania, który
zrealizuje proces
recyklingu z
poszanowaniem
dla norm prawnych.
WYBIERZ Patchsystem.Eu

 

Wytyczne narzucone przez Unię Europejską w zakresie przetwarzania odpadów specjalnych są jasne, dlatego proponujemy najlepsze rozwiązanie.

PAPA RECYCLING

Recykling papy

 

CZYM JEST PAPA I DO CZEGO SŁUŻY?
Mówiąc o papie ma się na myśli szczególny rodzaj pokrycia dachowego, który jest złożony z bitumu, czyli mieszanki różnych elementów pochodnych ropy naftowej.
Papa jest materiałem najczęściej wybieranym do pokrywania dachów, tarasów i balkonów, w związku z jej właściwościami, które sprawiają, że jest ona idealna pod względem jakości, ceny, a także ze względu na jej elastyczność i łatwość z jaką się aplikuje.
Jest materiałem wytrzymałym, ale po pewnym okresie czasu wymaga zerwania i wymiany.

 

UNIESZKODLIWIANIE PAPY ODPADOWEJ STANOWI DUŻY PROBLEM.
Unieszkodliwianie papy jest trudnym procesem, który musi być zrealizowany we właściwy  sposób i we właściwym czasie w innym przypadku powoduje ryzyko wyrządzenia szkody dla środowiska, a także poważne kary pieniężne.
Papa, biorąc pod uwagę fakt iż jest złożona z różnych materiałów jest uważana za odpad specjalny i nie może być unieszkodliwiona jako zwykły rodzaj odpadu. Dyrektywy Unii Europejskiej wskazują że papa odpadowa może wydzielać substancje i osady, które są  potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia.  
W związku z tym należy postępować według zaleceń Uni Europejskiej, które w dniu dzisiejszym sugerują dostarczanie odpadów do spalarnii lub do firm produkujących konglomeraty bitumiczne.      
Całe działanie powinno odbywać się z uszanowaniem wyżej wymienionych zasad, przede wszystkim w zakresie ochrony środowiska i zdrowia człowieka.
Procedura unieszkodliwiania papy odpadowej nie jest łatwa do realizacji. To oczywiste, że gdy jest to konieczne należy zwrócić sie o pomoc do profesionalisty. Ważny jest więc wybór odpowiedniego partnera, biorąc pod uwagę jak delikatna i skomplikowana jest to operacja.
Wybierając usługodawcę do którego sie zwracamy należy brać pod uwage szereg czynników. Przede wszystkim cena musi być proporcjonalna do oferowanej kompleksowej usługi i nie może być przesadnie niska, by uniknąć sytuacji, która zdarzyła się we Włoszech, gdzie niskie ceny były wynikiem użycia  nieodpowiednich usług utylizacji.  W związku z tym sugeruje się również wykonanie kontroli nad samym procesem utylizacji, by zapobiec sytuacji w której, jak we Włoszech, niskie ceny były spowodowane zastosowaniem niewłaściwych metod unieszkodliwiania odpadu ( zakopywanie odpadów papy odpadowej, powodujące zanieczyszczanie wód gruntowych lub spalanie w sposób tradycyjny, które zanieczyszcza środowisko szkodliwymi oparami).

 

DZISIEJSZE SPOSOBY UNIESZKODLIWIANIA PAPY ODPADOWEJ
Dyrektywy europejskie w zakresie unieszkodliwiania papy odpadowej na dzień dzisiejszy sugerują:
TERMICZNE UZDATNIANIE ODPADÓW: koszt odpadu wynosi 0,80€/kg. Tym sposobem uzdatniania odpadu można odzyskać energię alternatywną w postaci energii elektrycznej lub/i termicznej. Jednakże termiczne przetwarzanie odpadów jest jeszcze rzadko stosowane ze względu na skomplikowany proces technologiczny, obsługę administracyjną, a także emisje zanieczyszczeń powstających w czasie procesu produkcji.

 

RECYKLING PAPY ODPADOWEJ W PRODUKCJI KONGLOMERATÓW BITUMICZNYCH.
Rozwiązanie najbardziej korzystne cenowo, przyjazne środowisku i zagwarantowane przez firmy wyspecjalizowane w recyklingu papy odpadowej i we wprowadzaniu uzyskanego surowca ponownie na rynek branży konglomeratów bitumicznych i od niedawna na rynek przemysłu tekstylnego.
Do kosztów wiążących się z opakowaniem odpadu należy dodać koszt siły roboczej zajmującej się odbiorem papy i transportem ze składowiska. Należy zaznaczyć, że według dyrektyw Uni Europejskiej nie można wysyłać papy odpadowej na składowiska.
Papa odpadowa jest zaklasyfikowana jako odpad inny niż niebezpieczny i musi być poddana uregulowanym prawnie i konkretnie zdefiniowanym procedurom unieszkodliwiania w celu zapobiegania poważnym szkodom dla środowiska.
RECYKLING PAPY ODPADOWEJ W PRODUKCJI KONGLOMERATÓW BITUMICZNYCH. Recykling to działalność wykorzystująca rozwój technologii alternatywnych.
Dużą zaletą użycia papy odpadowej poddanej recyklingowi zarówno w fazie produkcji koglomeratów bitumicznych, jak i w produkcji innych branż przemysłowych jest oszczędność surowca pierwotnego.

 

PRODUKCJA KONGLOMERATÓW BITUMICZNYCH
We Włoszech papy odpadowej używa się w budownictwie od lat 60 dwudziestego wieku. Nowe dyrektywy europejskie nie pozwalają na unieszkodliwianie papy poprzez składowanie.  
Najlepszym rozwiązaniem tego problemu, coraz popularniejszym w krajach Europy Zachodniej jest recykling papy odpadowej do produkcji konglomeratu bitumicznego.
W ciągu ostatnich siedmiu lat badań dążono do ulepszenia i przetworzenia odpadów papy poprzez mieszanie jej z innymi innowacyjnymi substancjami pochodzącymi z recyklingu (grafen) otrzymując dziś produkt polimeryczny wysokiej jakości , który podkreśla znaczenie przemysłu konglomeratu bitumicznego jako dającego rozwiązanie problemu całkowitego  recyklingu odpadów papy bitumicznej w myśl zrównoważonego rozwoju. 

 

TRZY R: REDUKCJA, RECYKLING, REWITALIZACJA
REDUKCJA: szkodliwych emisji do atmosfery i zużywania zasobów nieodnawialnych.
RECYKLING: papy odpadowej.
REWITALIZACJA: ponowne użycie przerobionej papy odpadowej w produkcji konglomeratu bitumicznego.


CELEM PATCHSYSTEM.EU JEST WSPIERANIE I WPROWADZANIE NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ OPTYMALIZUJĄC  ZASOBY EKONOMICZNE.
PATCHSYSTEM.EU TO EUROPA POSTĘPU!!!